Zásady ochrany osobních údajů společnosti REPUBO, a.s.

Tyto zásady ochrany osobních údajů (dále jen "Zásady") jsou součástí obchodních podmínek společnosti REPUBO, a.s., IČO: 19251769, se sídlem Praha 1, Staré Město, Haštalská 760/27, PSČ 110 00, spis. zn. B 28096 vedená u Městského soudu v Praze (dále jen „společnost REPUBO, a.s.“ nebo také „Správce“). Společnost REPUBO, a.s. dbá na ochranu Vašich osobních údajů v souladu s platnou a účinnou legislativou, kterou od 25. 5. 2018 představuje zejména Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen „Nařízení”).

Společnost REPUBO, a.s. je provozovatelem internetového obchodu na webových stránkách www.repubo.cz (dále jen „Webové stránky"), prostřednictvím kterého nabízí k prodeji zboží a poskytuje služby. Zásady se vztahují na všechny osobní údaje zpracovávané společností REPUBO, a.s. na základě plnění smluvního vztahu, právní povinnosti, oprávněného zájmu nebo uděleného souhlasu. Zásady popisují způsoby využívání a ochrany osobních údajů ze strany společnosti REPUBO, a.s.

Společnost REPUBO, a.s. může měnit a doplňovat Zásady kdykoli umístěním revidované verze na Webových stránkách a taková změna a doplnění nabude účinnost k datu takového umístění.

Správce a jeho kontaktní údaje

Správcem osobních údajů ve smyslu čl. 4 odst. 7 Nařízení je společnost REPUBO, a.s.
Veškerou komunikaci týkající se ochrany osobních údajů, či upozornění na porušení práv, zasílejte prostřednictvím emailové adresy Správce na adresu: info@repubo.cz nebo na poštovní adresu: Praha 1, Staré Město, Haštalská 760/27, PSČ 110 00.
Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů ve smyslu čl. 37 Nařízení.

Osobní údaje, které Správce zpracovává

Osobními údaji se rozumí veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě. Identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby.

Pro založení Vašeho uživatelského účtu na Webových stránkách (dále jen „Registrace“), vyžaduje Správce poskytnutí následujících osobních údajů: jméno, příjmení a emailovou adresu. Pro vyřízení Vaší objednávky zboží na Webových stránkách (dále jen „Objednávka“) může Správce (i u neregistrovaných uživatelů) v závislosti na zvoleném způsobu doručení kromě výše uvedených údajů dále vyžadovat tyto osobní údaje: doručovací adresu a fakturační adresu.

V případě používání Webových stránek, a to i bez Registrace či uskutečnění Objednávky zaznamená Správce Vaši IP adresu a standardní údaje, jako je typ Vašeho prohlížeče a odkazy na jiné webové stránky, které jste si na Webových stránkách prohlíželi. Tyto informace slouží k monitorování a k prevenci podvodů, diagnostice problémů a ke zpracování statistických údajů, které jsou anonymní a neuvádějí Vaše osobní údaje.

Při provozování Webových stránek pomáhají Správci tzv. cookies a internetové beacons. Jejich podrobnější vymezení, druhy a účely jejich užívání Správcem naleznete v Zásadách níže.

Účely zpracování osobních údajů

Správce zpracovává Vaše osobní údaje k následujícím účelům:

 • předsmluvního jednání;
 • plnění smluvního vztahu (vztah mezi Vámi a Správcem, který vznikl zejména na základě Registrace nebo Objednávky);
 • správa uživatelských účtů (tj. zejména vyhovění Vaší žádosti o Registraci, založení a správa Vašeho uživatelského účtu, zajištění přístupu k uživatelskému účtu a k jeho aktualizacím);
 • kontaktování za účelem řešení problémů souvisejících s využíváním uživatelského účtu nebo Webových stránek;
 • zasílání obchodních sdělení, nabídek o výrobcích a službách a akcích pořádaných Správcem a činění dalších marketingových aktivit;
 •  zobrazování reklam na základě Vašeho zájmu;
 • plnění zákonných povinností Správce;
 • zlepšování kvality služeb poskytovaných Správcem a zlepšení užívání Webových stránek.

Zpracovávání osobních údajů pro plnění smlouvy

V případě Registrace nebo přijetí Objednávky jsou Vaše osobní údaje zpracovávány v souladu s ustanovením čl. 6, odst. 1., písm. b) Nařízení - poskytnutí osobních údajů je nezbytným požadavkem pro splnění smlouvy nebo pro provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy na žádost subjektu údajů. Bez poskytnutí osobních údajů není možné uskutečnit předsmluvní jednání, smlouvu uzavřít či jí ze strany Správce plnit.

Udělení souhlasu

Jedním ze zákonných důvodů zpracování osobních údajů je udělení Vašeho souhlasu se zpracováním osobních údajů ve smyslu ustanovení čl. 6, odst. 1., písm. a) Nařízení. O udělení souhlasu se zpracováním Vašich osobních údajů Vás Správce žádá zejména při:

 • zasílání obchodních sdělení a nabídek zboží a služeb;
 • užívání tzv. cookies pro sociální média a cookies pro reklamu.

Souhlas udělený Správci se zpracováním Vašich osobních údajů máte právo kdykoliv odvolat, a to prostřednictvím emailu zaslaného na emailovou adresu Správce: info@repubo.cz s uvedením Vašeho jména a příjmení z důvodu Vaší identifikace. Odvoláním souhlasu není dotčena zákonnost zpracování vycházející ze souhlasu, který byl dán před jeho odvoláním.

Doba zpracování osobních údajů

Osobní údaje budou Správcem zpracovávány:

 • v případě zpracovávání osobních údajů na základě Registrace - po dobu Registrace a dále po dobu jednoho roku od ukončení Registrace;
 • v případě zpracovávání osobních údajů v rámci uskutečnění Objednávky - po dobu 3 let od přijetí Objednávky;
 • v případě zpracovávání osobních údajů na základě souhlasu - po dobu od poskytnutí souhlasu do jeho odvolání.

Po uplynutí doby uchovávání osobních údajů Správce osobní údaje vymaže.

Poskytování osobních údajů třetím osobám

Osobní údaje jsou poskytovány třetím osobám spolupracujícím se Správcem v rámci poskytování služeb na Webových stránkách a zajišťujícím marketingové služby. Tyto třetí osoby potřebují přístup k Vašim údajům, aby mohly vykonávat svou činnost a jsou povinny při zpracovávání Vašich osobních údajů dodržovat zásady zpracování osobních údajů stanovené Nařízením. Aktuální seznam třetích osob je k dispozici na vyžádání.

Správce bez Vašeho souhlasu neposkytuje Vaše osobní údaje jiným třetím osobám než výše uvedeným, ani je nesdílí s jinými osobami nebo nespřízněnými společnostmi, s výjimkou těchto případů:

 • dodržování právních předpisů nebo v reakci na požadavky právních předpisů;
 • ochrana práv a majetku Správce, jejích zástupců, uživatelů a jiných osob, zejména za účelem vymáhání jejích smluv, zásad a uživatelských podmínek a v naléhavých případech na ochranu vlastní bezpečnosti Správce, uživatelů jejích služeb nebo jakékoli jiné osoby;
 • v souvislosti s jakoukoli fúzí, prodejem majetku společnosti, financováním nebo nabytím všech nebo části podniku Správce ze strany jiné společnosti nebo v průběhu takového procesu.

Správce nepředá Vaše osobní údaje bez Vašeho souhlasu do třetí země nebo mezinárodní organizaci, pokud to není nezbytné pro plnění smlouvy mezi Vámi a Správcem nebo taková povinnost nevyplývá pro Správce ze zákona.

Správce bez Vašeho souhlasu neposkytuje osobní údaje shromážděné prostřednictvím Webové stránky třetím osobám pro účely přímého marketingu.

Práva subjektu údajů

Jakožto subjekt údajů, jehož osobní údaje jsou zpracovávány, máte níže uvedená práva, které můžete kdykoliv uplatnit. Jedná se o:

 • právo na přístup ke svým osobním údajům (tj. právo získat informace, zda jsou Vaše údaje zpracovávány, a pokud ano, tak máte právo k nim získat přístup);
 • právo na opravu osobních údajů (tj. žádat opravu pokud zjistíte, že Správce zpracovává nepřesné nebo nepravdivé údaje);
 • právo požadovat vysvětlení (tj. pokud máte podezření, že zpracování osobních údajů narušuje ochranu Vašeho osobního a soukromého života nebo dochází ke zpracování v rozporu s právními předpisy);
 • právo na omezení zpracování osobních údajů (tj. právo požadovat dočasné omezení zpracovávání Vašich osobních údajů);
 • právo na výmaz osobních údajů (tj. v případě pokud Vaše údaje již nejsou potřebné pro účely, pro které byly zpracovávány);
 • právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů (Správce je povinen prokázat, že existuje závažný oprávněný důvod pro zpracování osobních údajů, který převažuje nad Vašimi zájmy nebo právy a svobodami);
 • právo na přenositelnost údajů (tj. právo požadovat, aby Vaše údaje dostala třetí osoba);
 • právo kdykoliv odvolat souhlas se zpracováním Vašich osobních údajů;
 • právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů (tj. v případě, že se domníváte, že bylo porušeno Vaše právo na ochranu osobních údajů).

Bezpečnostní opatření a sdělení osobních údajů

Uživatelský účet každého uživatele je chráněn heslem, které si sami zvolíte. Doporučujeme heslo uchovávat v tajnosti a nesdělovat jej třetím osobám, a to ani prostřednictvím emailu, v kterém bude heslo vyžadováno. V případě zapomenutého hesla, obdrží uživatel, na svou žádost a na emailovou adresu uvedenou v registraci, email obsahující dočasné heslo k přístupu na svůj uživatelský účet, kde si zvolí nové heslo.

Správce neodpovídá za zneužití poskytovaných údajů, ke kterému došlo v důsledku neoprávněného přístupu třetí osoby, či v průběhu přenosu dat v rámci komunikačních sítí. Registrovaný uživatel bere na vědomí, že údaje a informace poskytnuté na internetu např. v rámci diskusního fóra, chatu či emailu, mohou být zneužity třetími osobami. Při uvádění Vašich údajů prostřednictvím internetu buďte proto obezřetní.

Správce uchovává Vaše osobní údaje v souladu s nejvyššími bezpečnostními standardy, prostřednictvím široké škály bezpečnostních opatření, včetně šifrovacích a ověřovacích nástrojů, aby zabránila neoprávněnému přístupu, pozměnění, zveřejnění nebo zničení Vašich osobních údajů a zachovávala jejich utajení. Vaše osobní údaje jsou chráněny firewally a jsou přístupné pouze omezenému počtu osob, které jsou povinny uchovávat tyto údaje v tajnosti.

Cookies a internetové beacons

Aby Vám Správce mohl poskytovat služby přizpůsobené Vaším potřebám, používá tzv. cookies (session ID cookies a trvalé cookies) k uchovávání a příležitostnému sledování Vašich návštěv Webových stránek. Cookie je malý textový soubor, který je uložen ve Vašem počítači pro účely zaznamenávání. Správce užívá cookies, aby Vám usnadnil navigaci po Webových stránkách. Po zavření Vašeho prohlížeče platnost session ID cookie uplyne. Trvalé cookie zůstává na Vašem pevném disku po delší dobu. Správce rovněž ukládá rozlišení Vaší obrazovky a zjišťuje, zda je ve Vašem prohlížeči povolen JavaScript k usnadnění prohlížení Portálu. Většina internetových prohlížečů je nastavena tak, že automaticky akceptuje cookies.

Na Webových stránkách používáme v zásadě dvě kategorie souborů cookies:

 • Funkční: Tyto soubory cookies jsou vyžadovány pro základní fungování stránek, a proto jsou vždy zapnuté; patří k nim cookies, které umožňují si Vás při procházení našich webových stránek zapamatovat již během jediné návštěvy. Tyto cookies pomáhají vytvořit obsah nákupního košíku a projít procesem zaplacení a dále napomáhají v zabezpečení a při plnění požadavků stanovených právními předpisy.
 • Sociální media a reklama: Cookies pro sociální média nabízejí možnost propojit Vás se sociálními sítěmi a sdílet na nich obsah z našich Webových stránek. Cookies pro reklamu (cookies třetích stran) shromažďují informace napomáhající lépe přizpůsobovat reklamu Vašim zájmům, a to na Webových stránkách i mimo ně. V některých případech je součástí těchto cookies i zpracování Vašich osobních údajů. Odmítnutí těchto cookies může mít za následek zobrazení reklamy, která pro Vás nebude tolik relevantní, nebo nemožnost účinně se propojit s účty na Facebooku, Twitteru či jiných sociálních sítích, a/nebo neumožnění, abyste na sociálních médiích sdíleli obsah. Cookies pro sociální média a pro reklamu jsou Správcem zpracovávány pouze na základě Vašeho souhlasu.

Cookies můžete obvykle odstranit nebo odmítnout tak, že se řídíte pokyny v podpůrném souboru svého internetového prohlížeče. Pokud však odstraníte cookies, nemusíte mít možnost plně využívat všech aspektů Webových stránek.

Správce může shromažďovat údaje při využití Webových stránek také pomocí internetových beacons. Tyto naváděče jsou elektronické obrázky, které lze užívat na Webových stránkách v souvislosti se službami nabízenými Správcem prostřednictvím Webových stránek nebo v e-mailu, který zašle Správce. Ta užívá beacons k předávání cookies, k počítání návštěv a k tomu, aby Vám sdělila, zda byl nějaký e-mail otevřen a vyřízen. Správce může rovněž shromažďovat informace o Vašem počítači nebo o jiném přístupovém zařízení ke zmírnění rizik a k prevenci podvodů.

Datum účinnosti: 1.7.2023

REPUBO, a.s.